2003 කැඩිලැක් එස්කැලේඩ් ෆියුස් රූප සටහන

 2003 කැඩිලැක් එස්කැලේඩ් ෆියුස් රූප සටහන

Dan Hart

2003 Cadillac Escalade Fuse Diagram

2003 Cadillac Escalade Fuse Diagram for instrument panel fuse box

1 IGN 3 Fuse 10A HVAC Components, Electronic Suspension Control (ESC) සංරචක, රත් වූ ආසන මොඩියුල-පසුපස, පසුපස රෝද සුක්කානම

2 ECC ෆියුස් 10A HVAC පාලන එකලස් කිරීම-පසුපස සහායක

3 DDM ෆියුස් 15A රියදුරු දොර මොඩියුලය (DDM)

4 VEH STOP ෆියුස් 15A වලිගය/නැවතීම සහ හැරවීම සංඥා ලාම්පු-පසුපස, Throttle Actuator Control

5 IGN 0 Fuse 10A Passlock සංවේදකය, ස්වයංක්‍රීය සම්ප්‍රේෂණය, Powertrain Control

6 RR WPR ෆියුස් 15A Rear WiperlWasher Switch

7 4WD Fuse 15A Front Axle Actuator, Transfer Case Shift Control Switch

8 TBC IGN 0 Fuse 10A Body Control Module (BCM)

9 CRUISE Fuse 10A Cruise Control Switch, Steering Wheel Speed/Position Sensor

10 HVAC 1 Fuse 10A HVAC පාලන මොඩියුලය, HVAC Actuators

11 HTPJAC Fuse 30A HVAC පාලන මොඩියුල

12 SEC ACCY Fuse 10A Upfitter ප්‍රතිපාදන

13 VEH CHMSL Fuse 10A මධ්‍යයේ ඉහළ සවිකර ඇති නැවතුම් ලාම්පුව (CHMSL)

14 BRAKE Fuse 10A නැවතුම් ලාම්පු ස්විචය, ඉලෙක්ට්‍රොනික තිරිංග පාලන මොඩියුලය (EBCM), කම්පන පාලන ස්විචය

15 WS WPR Fuse 25A Windshield Wiper Motor Module

16 PDM Fuse 10A ඉදිරිපස මගී දොර මොඩියුලය (FPDM)

17 TBC 28 Fuse 15A ශරීර පාලන මොඩියුලය (BCM)

18 TBC 2C ෆියුස් 15A ශරීර පාලන මොඩියුලය (BCM)

19 AUX PWR 2 ෆියුස් 20A අමතර බල පිටවීම-D-ස්ථම්භය

20 TBC ACCY ෆියුස් 10Aශරීර පාලන මොඩියුලය (BCM)

21 RT TRLR ST/TRN ෆියුස් 10A ට්‍රේලර් රැහැන්

22 LT TRLR ST/TRN ෆියුස් 10A ට්‍රේලර් රැහැන්

23 TBC 2A ෆියුස් 15A ශරීරය පාලන මොඩියුලය (BCM)

24 LOCKS Fuse 20A Door Lock/Unlock Relays

25 FLASH Fuse 25A Turn Signal/Hazard Flasher Module

26 RT TRN Fuse 10A හැරවුම් සංඥා ලාම්පු -දකුණ, මාර්කර් ලාම්පු-දකුණ, ඉදිරිපස මගී දොර මොඩියුලය (FPDM), උපකරණ පැනල් පොකුරු (IPC)

27 LT TRN ෆියුස් 10A හැරවුම් සංඥා ලාම්පු-වමට, මාර්කර් ලාම්පු-වමට, රියදුරු දොර මොඩියුලය (DDM) , Instrument Panel Cluster (IPC)

LOCK Relay Door Lock Actuator Liftgate, Door Latch Assembly LR/RR L DOOR 12 Way-BLACK Fuse Block Left I/P C4 (Driver Door Harness)

UNLOCK Relay Door Lock Actuator Liftgate, Door Latch Assembly LR/RR RR FOG LP Rear Fog Lamps (අපනයනය)

DRIVER UNLOCK Relay භාවිතා නොකෙරේ

BODY 12 – WAY BROWN Fuse Block left I/ P C3 (Body Harness)

CB LT DOORS 25A කවුළු ස්විච් LR, රියදුරු දොර මොඩියුලය (DDM)

2003 Cadillac Escalade Relay Block

2003 Cadillac Escalade Fuse Diagram for Underhood fuse box

STUD # 1 40A Trailer Wiring, Automatic Level Control (ALC) Compressor Relay

MBEC 1 50A ආසන සීබී. RT DOOR CB

BLOWER 40A Blower Motor

LBEC 2 50A LOCKS Fuse. DDM Fuse, PDM Fuse, ECC Fuse, AUX PWR 2 Fuse

STUD #2 30A Trailer Wiring

ABS 60A ඉලෙක්ට්‍රොනික තිරිංග පාලන මොඩියුලය (EBCM)

VSES/ECAS 60A ඉලෙක්ට්රොනිකතිරිංග පාලන මොඩියුලය (EBCM)

IGN A 40A Ignition Switch RUN. ආරම්භ කරන්න. RUN/START/ACCY

IGN B 40A ජ්වලන ස්විචය RUN/ACC, RUN/START

LBEC 1 50A ෆ්ලෑෂ් ෆියුස්, TBC 2A ෆියුස්. TBC 2B ෆියුස්. TBC 2C ෆියුස්. LT DOORS Fuse

TRL PARK 15A Trailer Wiring

RR PARK 10A බාහිර ලාම්පු-දකුණ පසුපස, නිෂ්කාශන ලාම්පු-දකුණ

LR PARK 10A බාහිර ලාම්පු-වම් පසුපස. Clearance Lamps-Left

PARK LP Relay – TRLR PARK Fuse, LR PARK Fuse, RR PARK Fuse, FRT PARK, INT PARK Fuse, DRL Relay (Export)

starter Relay – Starter

බලන්න: P0600 මැස්ඩා

INTPARK 10A ID ලාම්පුව

STOP LP 25A Stop Lamp Switch

TBC BATT 10A ශරීර පාලන මොඩියුලය (BCM). PASS-Key Module

SUNROOF 25A Sunroof Relay

SEC 82 30A Roof Beacon Relay

4WS 15A Rear Wheel Steering Control Module, Evaporative Emission (EVAP) Canister Vent Solenoid

RR HVAC 30A I-IVAC පාලන එකලස් කිරීම-පසුපස සහායක

AUX PWR 20A අමතර බල අලෙවිසැල්. සහායක බල අලෙවිසැල්

IGN 1 Relay – SBA Fuse, ETC/ECM Fuse, PCM 1 Fuse, INJ 1 Fuse, INJ 2 Fuse

PCM 1 15A Powertrain Control Module (PCM). Mass Air Flow (MFS) සංවේදකය. වාෂ්පීකරණ විමෝචනය (EVAP) Canister Purge Solenoid, Fuel Composition Sensor, Secondary Fuel Pump Relay

ETC/ECM 15A Throttle Actuator Control (TAC)

INJ 1 15A Fuel Injectors-Odd-Numbered. Ignition Coils-Odd-Numbered

INJ 2 15A Fuel Injectors-Iven-nbered. ජ්වලන දඟර-ඉරට්ටේ-සංඛ්‍යාත

IGN E 10A NC COMPRelay, Park/Neutral Position (PNP) Switch, Turn Signal/Multifunction Switch, Headlamp Leveling Components

RTD 30A Automatic Level Control (ALC) Compressor, Electronic Suspension Control (ESC) Module

TRL B/U WA ශරීර පාලන මොඩියුලය (BCM). ට්රේලර් රැහැන්. උපස්ථ එලාමය

PCM B 20A Powertrain Control Module (PCM)

PRIME FIPMP Relay — Fuel Pump

02A 15A රත් වූ ඔක්සිජන් සංවේදක-උත්ප්‍රේරක පරිවර්තකයට පෙර

B/U LP 20A Park/Neutral Position (PNP) Switch

RR DEFOG 30A DEFOG Relay

HDLP-Hl Relay – HI HDLP-LT Fuse, HI HDLP-RT Fuse

02B 15A රත් වූ ඔක්සිජන් සංවේදක-උත්ප්‍රේරක පරිවර්තකයෙන් පසු

SIR 15A Inflatable Restraint Sensing and Diagnostic Module (SDM), Memory Seat Module-Passenger. ඇතුළත Reaview Mirror

FRT PARK 10A Park/Tum Signal Lamps-Front, Marker Lamps-Front

DRL Relay — DRL Fuse

SEO ION 10A DEFOG Relay. Instrument Panel Cluster (IPC). පසුපස වස්තු සංවේදක පාලන මොඩියුලය

TBC IGN 1 10A ශරීර පාලන මොඩියුලය (BCM)

HI HDLP-LT 10A Headlamp-High Beam-Left

LH HID 20A Headlamp Ballast- වම්

DRL 10A DRL Relay (ගෘහස්ථ), දිවාකාල ධාවන ලාම්පු (අපනයනය)

IPC/DIC 10A උපකරණ පැනල පර්ෂදය (IPC)

HVAC/ECAS 10A HVAC පාලන මොඩියුලය

CIG LTR 15A Cigar Lighter, Data Link Connector (DLC)

HI HDLP-RT 10A Headlamp-High Beam-Right

බලන්න: BCM ශරීර පාලන මොඩියුලය

HDLP-LOW Relay LO HDLP-LT Fuse

AC COMP Relay AC Compressor Clutchඑකලස් කිරීම

AC COMP 10A AC COMP Relay

RR WPR 25A Window wiper Module-Rear

RADIO 15A Entertainment System Component

SEO B1 15A Instrument Panel Cluster (IPC), පසුපස මීදුම ලාම්පු රිලේ. උඩිස් කොන්සෝලය, වහලයේ බීකන් ස්විචය LO HOLP-LT 10A හෙඩ්ලාම්ප්-පහළ කදම්භ-වම්, හෙඩ්ලාම්ප් බැලස්ට්-වම

BTSI 10A නැවතුම් ලාම්පු ස්විචය

CRANK 10A Powertrain Control Module (PCM)

LO HDLP-RT 10A Headlamp-Low Beam-දකුණ. Headlamp Ballast-Right

FOG LP Relay FOG LP Fuse

FOG LP 15A FOG LP Relay

HORN Relay HORN Fuse

W/S WASH Relay W /S WASH Fuse

W/S WASH 15A W/S WASH Relay

INFO 15A වාහන සන්නිවේදන අතුරුමුහුණත මොඩියුලය (VCIM). පසුපස ආසන විනෝදාස්වාදය (RSE) එකලස් කිරීම. Remote Playback Device-CD Player

RADIO AMP 30A Audio Amplifier

RH HID 20A Headlamp Ballast-දකුණ

HORN 15A Horn-වම. Horn-Right

EAP 15A ඉලෙක්ට්‍රොනික ගැලපුම් පෙඩල් (EAP) Relay

TREC 30A Transfer Case Encoder Motor, Transfer Case Shift Control Module

SBA 15A අතිරේක තිරිංග සහායක පොම්ප මෝටරය

Dan Hart

Dan Hart යනු මෝටර් රථ උද්යෝගිමත් සහ මෝටර් රථ අලුත්වැඩියා කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම පිළිබඳ විශේෂඥයෙකි. වසර 10කට වැඩි ක්ෂේත්‍ර පළපුරුද්දක් ඇති ඩෑන් විවිධ නිෂ්පාදන සහ මාදිලිවල පැය ගණන් කළ නොහැකි වැඩ කිරීමෙන් ඔහුගේ කුසලතා ඔප් නංවා ඇත. මෝටර් රථ සඳහා ඔහුගේ ආශාව තරුණ වියේදී ආරම්භ වූ අතර එතැන් සිට ඔහු එය සාර්ථක වෘත්තියක් බවට පත් කළේය.Dan ගේ බ්ලොගය, මෝටර් රථ අලුත්වැඩියාව සඳහා ඉඟි, මෝටර් රථ හිමියන්ට පොදු සහ සංකීර්ණ අලුත්වැඩියා ගැටළු විසඳීමට උපකාර කිරීම සඳහා ඔහුගේ විශේෂඥභාවයේ සහ කැපවීමේ කූටප්‍රාප්තියකි. මෝටර් රථ අලුත්වැඩියාව පිළිබඳ මූලික දැනුමක් සෑම කෙනෙකුටම තිබිය යුතු බව ඔහු විශ්වාස කරයි, එය මුදල් ඉතිරි කරනවා පමණක් නොව, ඔවුන්ගේ වාහනයේ නඩත්තුව පාලනය කිරීමට පුද්ගලයන්ට බලය ලබා දෙයි.ඔහුගේ බ්ලොගය හරහා, Dan ප්‍රායෝගික සහ පහසුවෙන් අනුගමනය කළ හැකි ඉඟි, පියවරෙන් පියවර මාර්ගෝපදේශ සහ සංකීර්ණ සංකල්ප තේරුම් ගත හැකි භාෂාවකට බිඳ දමන දෝශ නිරාකරණ ශිල්පීය ක්‍රම බෙදා ගනී. ඔහුගේ ලේඛන විලාසය ප්‍රවේශ විය හැකි අතර, එය නවක මෝටර් රථ හිමියන්ට සහ අමතර අවබෝධයක් සොයන පළපුරුදු කාර්මිකයන්ට සුදුසු වේ. Dan ගේ ඉලක්කය වන්නේ මෝටර් රථ අලුත්වැඩියා කිරීමේ කාර්යයන් තනිවම විසඳීමට අවශ්‍ය දැනුම සහ විශ්වාසය සමඟ ඔහුගේ පාඨකයන් සන්නද්ධ කිරීම, එමඟින් කාර්මික සහ මිල අධික අලුත්වැඩියා බිල්පත් වෙත අනවශ්‍ය සංචාර වළක්වා ගැනීමයි.ඔහුගේ බ්ලොගය නඩත්තු කිරීමට අමතරව, Dan සාර්ථක වාහන අලුත්වැඩියා කිරීමේ සාප්පුවක් ද පවත්වාගෙන යන අතර එහිදී ඔහු උසස් තත්ත්වයේ අලුත්වැඩියා සේවා සැපයීමෙන් තම ප්‍රජාවට දිගටම සේවය කරයි. පාරිභෝගික තෘප්තිය සඳහා ඔහුගේ කැපවීම සහ බෙදා හැරීම සඳහා ඔහුගේ නොසැලෙන කැපවීමසුවිශේෂී කාර්ය සාධනය වසර ගණනාවක් පුරා ඔහුට විශ්වාසවන්ත පාරිභෝගික පදනමක් උපයා ඇත.ඔහු මෝටර් රථයක් යට නොසිටින විට හෝ බ්ලොග් සටහන් ලියන විට, ඔබට ඩෑන් එළිමහන් ක්‍රියාකාරකම් භුක්ති විඳීම, මෝටර් රථ සංදර්ශනවලට සහභාගී වීම හෝ ඔහුගේ පවුලේ අය සමඟ කාලය ගත කිරීම සොයා ගත හැක. සැබෑ මෝටර් රථ ලෝලියෙකු ලෙස, ඔහු සෑම විටම නවතම කර්මාන්ත ප්‍රවණතා සමඟ යාවත්කාලීන වන අතර ඔහුගේ බ්ලොග් පාඨකයින් සමඟ ඔහුගේ තීක්ෂ්ණ බුද්ධිය සහ නිර්දේශ උනන්දුවෙන් බෙදා ගනී.මෝටර් රථ සඳහා ඔහුගේ අතිමහත් දැනුම සහ සැබෑ ආශාව සමඟ, Dan Hart මෝටර් රථ අලුත්වැඩියා කිරීම සහ නඩත්තු කිරීමේ ක්ෂේත්රයේ විශ්වාසදායක අධිකාරියකි. ඔහුගේ බ්ලොගය අනවශ්‍ය හිසේ කැක්කුම වළක්වා ගැනීමටත්, තම වාහනය සුමටව ධාවනය කිරීමටත් බලාපොරොත්තු වන ඕනෑම කෙනෙකුට මිල කළ නොහැකි සම්පතකි.