د 2016 د آډي سرپینټین بیلټ ډیاګرامونه

 د 2016 د آډي سرپینټین بیلټ ډیاګرامونه

Dan Hart

2016 د آډي سرپینټاین بیلټ ډیاګرامونه

2016 د Audi A3 سرپینټاین بیلټ ډیاګرام د 4-cyl 1.8L، 2.0L 2.0L ډیزل

4-cyl 1.8L, 2.0L

ګیټس سرپینټاین بیلټ Alt & AC K060445

ګیټس ټینشنر مجلس 39272

2.0L ډیزل

ګیټس سرپینټین بیلټ K060405

ګیټس کیم. Idler Pulley Upper T42044

د ایمیزون څخه نوی ګیټس سرپینټاین بیلټ وپیرئ

د ایمیزون څخه د ګیټس سرپینټاین بیلټ ټینشنر وپیرئ

د ایمیزون څخه نوی ګیټس سرپینټاین بیلټ ټینشنر پلی واخلئ

د ایمیزون څخه نوی ګیټس ایډلر پللی واخلئ

2016 د 4-سایل 2.0L

7>6>

ګیټس سرپینټاین بیلټ K060434 لپاره Audi A5 سرپینټاین بیلټ ډیاګرام

د ګیټس ټینشنر اسسي 3927201

د ایمیزون څخه نوی ګیټس سرپینټاین بیلټ وپیرئ

د ایمیزون څخه د ګیټس سرپینټاین بیلټ ټینشنر واخلئ

نوی ګیټس سرپینټاین وپیرئ د امازون څخه د بیلټ ټینشنر پللی

د ایمیزون څخه نوی ګیټس ایډلر پللی واخلئ

2016 د Audi A6 سرپینټین بیلټ ډیاګرام د 4-cyl 2.0L لپاره

د ګیټس سرپینټاین بیلټ K060445

ګیټس ټینشنر اسسي 39272

د امازون څخه د ګیټس سرپینټاین بیلټ وپیرئ

د ایمیزون څخه د ګیټس سرپینټاین بیلټ ټینشنر واخلئ

له امازون څخه د ګیټس سرپینټاین بیلټ ټینشنر پللی وپیرئ

د امازون څخه د ګیټس ایډلر پللی وپیرئ

2016 Audi A6 سرپینټاین بیلټ ډیاګرام د V-6 3.0L سوپر چارجر لپاره

ګیټس سرپینټاین بیلټ سوپرچارجر K070500

نوی ګیټس وپیرئد ایمیزون څخه د سرپینټاین بیلټ

د ایمیزون څخه د ګیټس سرپینټاین بیلټ ټینشنر وپیرئ

له ایمیزون څخه د ګیټس سرپینټاین بیلټ ټینشنر پللی واخلئ

له ایمیزون څخه نوی ګیټس ایډلر پللی واخلئ

2016 Audi A6 سرپینټاین بیلټ ډیاګرام د V-6 3.0L Alt, WP & AC

ګیټس سرپینټاین بیلټ Alt., WP & AC K060919

ګیټس ټینشنر اسسي. WP، Alt. & AC 9336

د ایمیزون څخه نوی ګیټس سرپینټاین بیلټ وپیرئ

د ایمیزون څخه د ګیټس سرپینټاین بیلټ ټینشنر واخلئ

د ایمیزون څخه د ګیټس سرپینټاین بیلټ ټینشنر پللی واخلئ

د ایمیزون څخه نوی ګیټس ایډلر پللی واخلئ

2016 د V-6 3.0L ډیزل لپاره د آډي A6 سرپینټاین بیلټ ډیاګرام

10>

ګیټس سرپینټاین بیلټ K060950

د امازون څخه نوی ګیټس سرپینټاین بیلټ واخلئ

د ایمیزون څخه د ګیټس سرپینټاین بیلټ ټینشنر وپیرئ

د ایمیزون څخه د ګیټس سرپینټاین بیلټ ټینشنر پللی واخلئ

د امازون څخه نوی ګیټس idler پللی واخلئ

2016 Audi A7 سرپینټاین بیلټ ډیاګرام د V-6 3.0L سوپرچارجر

ګیټس سرپینټاین بیلټ سوپرچارجر K070500

د امازون څخه نوی ګیټس سرپینټاین بیلټ وپیرئ

د ایمیزون څخه د ګیټس سرپینټاین بیلټ ټینشنر وپیرئ

د ایمیزون څخه د ګیټس سرپینټاین بیلټ ټینشنر پللی واخلئ

یو وپیرئ د ایمیزون

2016 Audi A7 سرپینټین بیلټ ډیاګرام څخه د V-6 3.0L Alt، WP & AC

ګیټس سرپینټاین بیلټ Alt., WP. & ACK060919

ګیټس ټینشنر اسي. WP، Alt. & AC 39336

د ایمیزون څخه نوی ګیټس سرپینټاین بیلټ وپیرئ

د ایمیزون څخه د ګیټس سرپینټاین بیلټ ټینشنر وپیرئ

د ایمیزون څخه د ګیټس سرپینټاین بیلټ ټینشنر پللی واخلئ

د امازون څخه نوی ګیټس ایډیلر پللی وپیرئ

2016 Audi A7 سرپینټاین بیلټ ډیاګرام د V-6 3.0L ډیزل لپاره

ګیټس سرپینټاین بیلټK060950

یو پیرودل نوی ګیټس سرپینټاین بیلټ له امازون څخه واخلئ

د ایمیزون څخه د ګیټس سرپینټاین بیلټ ټینشنر وپیرئ

د ایمیزون څخه د ګیټس سرپینټاین بیلټ ټینشنر پللی واخلئ

د نوي ګیټس ایډلر پللی واخلئ Amazon

2016 Audi A8 سرپینټاین بیلټ ډیاګرام د V-6 3.0L سوپرچارجر

ګیټس سرپینټاین بیلټ سوپرچارجر K070500

یو نوی ګیټس وپیرئ د ایمیزون څخه د سرپینټاین بیلټ

د ایمیزون څخه د ګیټس سرپینټاین بیلټ ټینشنر وپیرئ

له ایمیزون څخه د ګیټس سرپینټاین بیلټ ټینشنر پللی واخلئ

له ایمیزون څخه نوی ګیټس ایډلر پللی واخلئ

2016 Audi A8 سرپینټاین بیلټ ډیاګرام د V-6 3.0L Alt, WP & AC

ګیټس سرپینټاین بیلټ Alt., WP & AC K060930

ګیټس ټینشنر اسسي. - WP، Alt. & AC 39336

د ایمیزون څخه نوی ګیټس سرپینټاین بیلټ وپیرئ

د ایمیزون څخه د ګیټس سرپینټاین بیلټ ټینشنر وپیرئ

د ایمیزون څخه د ګیټس سرپینټاین بیلټ ټینشنر پللی واخلئ

د ایمیزون څخه د ګیټس ایډلر پللی وپیرئ

2016 Audi A8 سرپینټین بیلټ ډیاګرام لپارهW-12 6.3L

د ګیټس سرپینټاین بیلټ K070834

د ایمیزون څخه د ګیټس سرپینټاین بیلټ واخلئ

د ګیټس سرپینټاین بیلټ واخلئ د امازون څخه تنشنر

د ایمیزون څخه د ګیټس سرپینټاین بیلټ ټینشنر پللی وپیرئ

د ایمیزون څخه د ګیټس ایډلر پللی وپیرئ

2016 Audi Allroad Q3, Q5 سرپینټاین بیلټ ډیاګرام د 4 لپاره -cyl 2.0L

هم وګوره: Hyundai د ټکولو شور کله چې وګرځي

ټول روډ 4-Cyl. 2.0 L

هم وګوره: د نسان سینټرا لیږد ستونزې

ګیټس سرپینټاین بیلټ K060434

ګیټس ټینشنر اسسي 39272

Q3 4-Cyl. 2.0 L

ګیټس سرپینټاین بیلټ K060439

ګیټس ټینشنر اسسي 39087

Q5 4-Cyl. 2.0 L

د ګیټس سرپینټاین بیلټ K060434

ګیټس ټینشنر اسسي 39272

د امازون څخه د ګیټس سرپینټاین بیلټ وپیرئ

د ګیټس سرپینټاین بیلټ نوی ټینشنر واخلئ ایمیزون

د ایمیزون څخه نوی ګیټس سرپینټاین بیلټ ټینشنر پللی وپیرئ

د ایمیزون څخه د ګیټس ایډلر پللی واخلئ

2016 د V-10 5.2L لپاره Audi R8 سرپینټاین بیلټ ډیاګرام

د ګیټس سرپینټاین بیلټ GK050380

4>د ایمیزون څخه د ګیټس سرپینټاین بیلټ واخلئ

د ایمیزون څخه د ګیټس سرپینټاین بیلټ ټینشنر واخلئ

د ایمیزون څخه نوی ګیټس سرپینټاین بیلټ ټینشنر پللی وپیرئ

د ایمیزون څخه نوی ګیټس ایډلر پللی واخلئ

2016 د 4-cyl 2.0L

<4 لپاره Audi S3 سرپینټاین بیلټ ډیاګرام>

د ګیټس سرپینټاین بیلټ سرپینټاین K060445

د امازون څخه د ګیټس سرپینټاین بیلټ وپیرئ

د ایمیزون څخه د ګیټس سرپینټاین بیلټ ټینشنر واخلئ

یو نوی واخلئد امازون څخه د ګیټس سرپینټاین بیلټ ټینشنر پللی

د امازون څخه نوی ګیټس ایډلر پللی واخلئ

2016 Audi S4, S5  د سرپینټاین بیلټ ډیاګرام د V-6 3.0L سوپرچارجر

<8

د ګیټس سرپینټاین بیلټ سوپرچارجر K070500

د امازون څخه نوی ګیټس سرپینټاین بیلټ وپیرئ

د ایمیزون څخه د ګیټس سرپینټاین بیلټ ټینشنر وپیرئ

نوی وپیرئ د امازون څخه د ګیټس سرپینټاین بیلټ ټینشنر پللی

د ایمیزون څخه نوی ګیټس ایډلر پللی واخلئ

2016 Audi S4, S5  د سرپینټاین بیلټ ډیاګرام د V-6 3.0L Alt, WP & AC

ګیټس سرپینټاین بیلټ Alt., WP. & AC K060919

ګیټس ټینشنر اسسي. - WP.، Alt. & AC 39336

د ایمیزون څخه نوی ګیټس سرپینټاین بیلټ وپیرئ

د ایمیزون څخه د ګیټس سرپینټاین بیلټ ټینشنر وپیرئ

د ایمیزون څخه د ګیټس سرپینټاین بیلټ ټینشنر پللی واخلئ

د ایمیزون څخه د ګیټس نوی ایډلر پللی واخلئ

Dan Hart

ډان هارټ د موټرو مینه وال او د موټر ترمیم او ساتنې متخصص دی. د صنعت د 10 کلونو تجربې سره، ډان خپل مهارتونه په مختلفو جوړو او ماډلونو کې د بې شمیره ساعتونو کار کولو له لارې لوړ کړي. د موټرو لپاره د هغه لیوالتیا په ځوان عمر کې پیل شوه، او هغه یې وروسته له هغه په ​​یوه بریالي مسلک بدله کړه.د ډان بلاګ، د موټر ترمیم لپاره لارښوونې، د هغه د تخصص او وقف پایله ده چې د موټر مالکینو سره د عام او پیچلي ترمیم مسلو حل کولو کې مرسته کوي. هغه په ​​​​دې باور دی چې هرڅوک باید د موټر د ترمیم په اړه یو څه ابتدايي پوهه ولري، ځکه چې دا نه یوازې پیسې سپموي بلکې افرادو ته دا ځواک ورکوي چې د خپل موټر ساتنه کنټرول کړي.د خپل بلاګ له لارې، ډین د عملي او اسانه تعقیب لارښوونې شریکوي، ګام په ګام لارښوونې، او د ستونزو حل کولو تخنیکونه چې د پوهیدو وړ ژبه کې پیچلي مفکورې ماتوي. د هغه د لیکلو سټایل د لاسرسي وړ دی ، دا د نوي موټر مالکینو او تجربه لرونکي میخانیکونو لپاره مناسب کوي چې اضافي بصیرت غواړي. د ډان هدف دا دی چې خپل لوستونکي د هغه پوهه او باور سره سمبال کړي چې د موټر ترمیم کارونو پخپله حل کولو لپاره اړین دي ، پدې توګه میخانیک او ګران ترمیم بیلونو ته د غیر ضروري سفرونو مخه نیسي.د خپل بلاګ ساتلو سربیره، ډین د موټرو ترمیم یو بریالی پلورنځی هم پرمخ وړي چیرې چې هغه د لوړ کیفیت ترمیم خدماتو چمتو کولو سره خپلې ټولنې ته خدمت ته دوام ورکوي. د پیرودونکي رضایت ته د هغه وقف او د تحویلولو لپاره د هغه نه ثابته ژمنتیااستثنایی کاریګر هغه د کلونو په اوږدو کې د وفادار پیرودونکي اساس ترلاسه کړی.کله چې هغه د موټر لاندې نه وي یا د بلاګ پوسټونه لیکي ، تاسو کولی شئ ډان ومومئ چې د بیروني فعالیتونو څخه خوند اخلي ، د موټر نندارتونونو کې برخه اخلي ، یا د خپلې کورنۍ سره وخت تیروي. د موټر ریښتیني لیوالتیا په توګه ، هغه تل د وروستي صنعت رجحاناتو سره تازه وي او په لیوالتیا سره خپل لیدونه او وړاندیزونه د خپل بلاګ لوستونکو سره شریکوي.د موټرو لپاره د هغه پراخه پوهه او ریښتیني لیوالتیا سره ، ډان هارټ د موټر ترمیم او ساتنې په برخه کې یو باوري واک دی. د هغه بلاګ د هر چا لپاره ارزښتناکه سرچینه ده چې غواړي خپل موټر په اسانۍ سره پرمخ بوځي او د غیر ضروري سر درد څخه مخنیوی وکړي.