2016 ਔਡੀ ਸਰਪੇਨਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ

 2016 ਔਡੀ ਸਰਪੇਨਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ

Dan Hart

2016 ਔਡੀ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ

2016 ਔਡੀ ਏ3 ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ 4-ਸਾਈਲ 1.8L, 2.0L 2.0L ਡੀਜ਼ਲ

4-ਸਾਈਲ ਲਈ 1.8L, 2.0L

ਗੇਟਸ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ Alt & AC K060445

ਗੇਟਸ ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਅਸੈਂਬਲੀ 39272

2.0L ਡੀਜ਼ਲ

ਗੇਟਸ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ K060405

ਗੇਟਸ ਕੈਮ। ਆਈਡਲਰ ਪੁਲੀ ਅਪਰ ਟੀ42044

ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੇਟਸ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਖਰੀਦੋ

ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੇਟਸ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਖਰੀਦੋ

ਅਮੇਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੇਟਸ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਪੁਲੀ ਖਰੀਦੋ

ਅਮੇਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੇਟਸ ਆਈਡਲਰ ਪੁਲੀ ਖਰੀਦੋ

2016 4-ਸਾਈਲ 2.0L

ਗੇਟਸ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ K060434 ਲਈ Audi A5 ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ

ਗੇਟਸ ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਐਸੀ 3927201

ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੇਟਸ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਖਰੀਦੋ

ਅਮੇਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੇਟਸ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਖਰੀਦੋ

ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੇਟਸ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਖਰੀਦੋ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬੈਲਟ ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਪੁਲੀ

ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੇਟਸ ਆਈਡਲਰ ਪੁਲੀ ਖਰੀਦੋ

4-ਸਾਈਲ 2.0L

<ਲਈ 2016 ਔਡੀ ਏ6 ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ 4>ਗੇਟਸ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ K060445

ਗੇਟਸ ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਐਸੀ 39272

ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੇਟਸ ਸਰਪੇਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਖਰੀਦੋ

ਅਮੇਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੇਟਸ ਸਰਪੇਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਖਰੀਦੋ

Amazon ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੇਟਸ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਪੁਲੀ ਖਰੀਦੋ

Amazon ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ Gates idler pulley ਖਰੀਦੋ

V-6 3.0L ਸੁਪਰਚਾਰਜਰ ਲਈ 2016 ਔਡੀ A6 ਸਰਪੇਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ

ਗੇਟਸ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਸੁਪਰਚਾਰਜਰ K070500

ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੇਟਸ ਖਰੀਦੋਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ

ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੇਟਸ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਪੁਲੀ ਖਰੀਦੋ

ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੇਟਸ ਸਰਪੇਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਪੁਲੀ ਖਰੀਦੋ

ਅਮੇਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੇਟਸ ਆਈਡਲਰ ਪੁਲੀ ਖਰੀਦੋ

2016 V-6 3.0L Alt, WP & AC

ਗੇਟਸ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ Alt., WP & AC K060919

ਗੇਟਸ ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਐਸੀ। WP, Alt. & AC 9336

ਅਮੇਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੇਟਸ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਖਰੀਦੋ

ਅਮੇਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੇਟਸ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਖਰੀਦੋ

ਅਮੇਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੇਟਸ ਸਰਪੇਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਪੁਲੀ ਖਰੀਦੋ

Amazon ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੇਟਸ ਆਈਡਲਰ ਪੁਲੀ ਖਰੀਦੋ

V-6 3.0L ਡੀਜ਼ਲ

ਗੇਟਸ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ K060950<ਲਈ 2016 ਔਡੀ A6 ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਡਾਇਗਰਾਮ 6>

ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੇਟਸ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਖਰੀਦੋ

ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੇਟਸ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਖਰੀਦੋ

ਅਮੇਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੇਟਸ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਪੁਲੀ ਖਰੀਦੋ

Amazon

2016 Audi A7 Serpentine Belt Diagram for V-6 3.0L Supercharger

Gates Serpentine Belt Supercharger K070500

ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੇਟਸ ਆਈਡਲਰ ਪੁਲੀ ਖਰੀਦੋ

ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੇਟਸ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਖਰੀਦੋ

ਅਮੇਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੇਟਸ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਖਰੀਦੋ

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਸ਼ੈਵਰਲੇਟ ਕੋਬਾਲਟ ਏਅਰਬੈਗ ਲਾਈਟ ਚਾਲੂ ਹੈ

ਅਮੇਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੇਟਸ ਸਰਪੇਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਪੁਲੀ ਖਰੀਦੋ

ਇੱਕ ਖਰੀਦੋ ਐਮਾਜ਼ਾਨ

2016 ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਗੇਟਸ ਆਈਡਲਰ ਪੁਲੀ V-6 3.0L Alt, WP & AC

ਗੇਟਸ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ Alt., WP. & ਏ.ਸੀK060919

ਗੇਟਸ ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਐਸੀ. WP, Alt. & AC 39336

ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੇਟਸ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਖਰੀਦੋ

ਅਮੇਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੇਟਸ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਖਰੀਦੋ

ਅਮੇਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੇਟਸ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਪੁਲੀ ਖਰੀਦੋ

Amazon ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੇਟਸ ਆਈਡਲਰ ਪੁਲੀ ਖਰੀਦੋ

V-6 3.0L ਡੀਜ਼ਲ ਲਈ 2016 Audi A7 ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ

Gates Serpentine BeltK060950

ਇੱਕ ਖਰੀਦੋ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਗੇਟਸ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ

ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੇਟਸ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਪੁਲੀ ਖਰੀਦੋ

ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੇਟਸ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਪੁਲੀ ਖਰੀਦੋ

ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੇਟਸ ਆਈਡਲਰ ਪੁਲੀ ਖਰੀਦੋ Amazon

V-6 3.0L ਸੁਪਰਚਾਰਜਰ

ਗੇਟਸ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਸੁਪਰਚਾਰਜਰ K070500

ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੇਟਸ ਖਰੀਦੋ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ

ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੇਟਸ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਪੁਲੀ ਖਰੀਦੋ

ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੇਟਸ ਸਰਪੇਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਪੁਲੀ ਖਰੀਦੋ

ਅਮੇਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੇਟਸ ਆਈਡਲਰ ਪੁਲੀ ਖਰੀਦੋ

2016 V-6 3.0L Alt, WP & AC

ਗੇਟਸ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ Alt., WP & AC K060930

ਗੇਟਸ ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਐਸੀ। - WP, Alt. & AC 39336

ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੇਟਸ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਖਰੀਦੋ

ਅਮੇਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੇਟਸ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਖਰੀਦੋ

ਅਮੇਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੇਟਸ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਪੁਲੀ ਖਰੀਦੋ

ਅਮੇਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੇਟਸ ਆਈਡਲਰ ਪੁਲੀ ਖਰੀਦੋ

2016 ਔਡੀ ਏ8 ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਲਈW-12 6.3L

ਗੇਟਸ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ K070834

ਅਮੇਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੇਟਸ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਖਰੀਦੋ

ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੇਟਸ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਖਰੀਦੋ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਟੈਂਸ਼ਨਰ

ਅਮੇਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੇਟਸ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਪੁਲੀ ਖਰੀਦੋ

ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੇਟਸ ਆਈਡਲਰ ਪੁਲੀ ਖਰੀਦੋ

2016 ਔਡੀ ਆਲਰੌਡ Q3, Q5 ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ 4 ਲਈ -cyl 2.0L

ਆਲਰੋਡ 4-Cyl। 2.0 L

ਗੇਟਸ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ K060434

ਗੇਟਸ ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਐਸੀ 39272

Q3 4-ਸਾਈਲ। 2.0 L

ਗੇਟਸ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ K060439

ਗੇਟਸ ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਐਸੀ 39087

Q5 4-ਸਾਈਲ। 2.0 L

ਗੇਟਸ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ K060434

ਗੇਟਸ ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਐਸੀ 39272

ਅਮੇਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੇਟਸ ਸਰਪੇਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਖਰੀਦੋ

ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੇਟਸ ਸਰਪੇਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਖਰੀਦੋ Amazon

Amazon ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੇਟਸ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਪੁਲੀ ਖਰੀਦੋ

Amazon ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ Gates idler Pully ਖਰੀਦੋ

2016 Audi R8 ਸਰਪੇਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ V-10 5.2L ਲਈ

ਗੇਟਸ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ GK050380

ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੇਟਸ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਖਰੀਦੋ

ਅਮੇਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੇਟਸ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਖਰੀਦੋ

ਅਮੇਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੇਟਸ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਪੁਲੀ ਖਰੀਦੋ

ਅਮੇਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੇਟਸ ਆਈਡਲਰ ਪੁਲੀ ਖਰੀਦੋ

4-ਸਾਈਲ 2.0L ਲਈ 2016 ਔਡੀ S3 ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ

ਗੇਟਸ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ K060445

ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੇਟਸ ਸਰਪੇਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਖਰੀਦੋ

ਅਮੇਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੇਟਸ ਸਰਪੇਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਖਰੀਦੋ

ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖਰੀਦੋਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਗੇਟਸ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਪੁਲੀ

ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੇਟਸ ਆਈਡਲਰ ਪੁਲੀ ਖਰੀਦੋ

2016 ਔਡੀ S4, S5  V-6 3.0L ਸੁਪਰਚਾਰਜਰ ਲਈ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ

<8

ਗੇਟਸ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਸੁਪਰਚਾਰਜਰ K070500

ਅਮੇਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੇਟਸ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਖਰੀਦੋ

ਅਮੇਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੇਟਸ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਖਰੀਦੋ

ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖਰੀਦੋ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਗੇਟਸ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਪੁਲੀ

ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੇਟਸ ਆਈਡਲਰ ਪੁਲੀ ਖਰੀਦੋ

2016 ਔਡੀ S4, S5  V-6 3.0L Alt, WP & AC

ਗੇਟਸ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ Alt., WP. & AC K060919

ਗੇਟਸ ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਐਸੀ। - WP., Alt. & AC 39336

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਕੀ ਮੈਂ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹਾਂ

ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੇਟਸ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਖਰੀਦੋ

ਅਮੇਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੇਟਸ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਖਰੀਦੋ

ਅਮੇਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੇਟਸ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਬੈਲਟ ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਪੁਲੀ ਖਰੀਦੋ

Amazon ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ Gates idler pulley ਖਰੀਦੋ

Dan Hart

ਡੈਨ ਹਾਰਟ ਇੱਕ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੈਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੇਕ ਅਤੇ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਸਦਾ ਜਨੂੰਨ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਫਲ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਡੈਨ ਦਾ ਬਲੌਗ, ਕਾਰ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਸੁਝਾਅ, ਕਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮੁਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਬਲੌਗ ਰਾਹੀਂ, ਡੈਨ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਅ, ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਗਾਈਡਾਂ, ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ-ਨਿਪਟਾਰਾ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮਕੈਨਿਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਧੂ ਸੂਝ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡੈਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਕੈਨਿਕ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਬਲੌਗ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੈਨ ਇੱਕ ਸਫਲ ਆਟੋ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਮੁਰੰਮਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦਾ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਉਸਦੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾਬੇਮਿਸਾਲ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਗਾਹਕ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟਾਂ ਲਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਰ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਕਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਵੀਨਤਮ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਪਡੇਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਲੌਗ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਝਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਜਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੈਨ ਹਾਰਟ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਬਲੌਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।