ដ្យាក្រាមខ្សែក្រវាត់ Audi Serpentine ឆ្នាំ 2016

 ដ្យាក្រាមខ្សែក្រវាត់ Audi Serpentine ឆ្នាំ 2016

Dan Hart

2016 Audi Serpentine Belt Diagrams

2016 Audi A3 Serpentine Belt Diagram for 4-cyl 1.8L, 2.0L 2.0L Diesel

4-cyl 1.8L, 2.0L

Gates Serpentine Belt Alt & AC K060445

Gates Tensioner Assembly 39272

2.0L Diesel

Gates Serpentine Belt K060405

Gates Cam ។ Idler Pulley Upper T42044

ទិញ Gates serpentine belt ថ្មីពី Amazon

ទិញ Gates serpentine belt tensioner ថ្មីពី Amazon

ទិញ Gates serpentine belt tensioner ថ្មីពី Amazon

ទិញរ៉ក Gates idler ថ្មីពី Amazon

2016 Audi A5 Serpentine Belt Diagram សម្រាប់ 4-cyl 2.0L

Gates Serpentine Belt K060434

Gates Tensioner Assy 3927201

ទិញខ្សែក្រវ៉ាត់ serpentine Gates ថ្មីពី Amazon

ទិញខ្សែក្រវាត់ Gates serpentine ថ្មីពី Amazon

ទិញ Gates serpentine ថ្មី រ៉កខ្សែក្រវាត់ពី Amazon

ទិញរ៉ក Gates idler ថ្មីពី Amazon

2016 Audi A6 Serpentine Belt Diagram សម្រាប់ 4-cyl 2.0L

Gates Serpentine Belt K060445

Gates Tensioner Assy 39272

ទិញខ្សែក្រវាត់ Gates serpentine ថ្មីពី Amazon

ទិញខ្សែក្រវាត់ Gates serpentine ថ្មីពី Amazon

ទិញរ៉កខ្សែក្រវ៉ាត់ Gates serpentine ថ្មីពី Amazon

ទិញរ៉ក Gates idler ថ្មីពី Amazon

2016 Audi A6 Serpentine Belt Diagram for V-6 3.0L Supercharger

Gates Serpentine Belt Supercharger K070500

ទិញ Gates ថ្មីខ្សែក្រវ៉ាត់ serpentine ពីក្រុមហ៊ុន Amazon

ទិញខ្សែក្រវាត់ serpentine Gates ថ្មីពី Amazon

ទិញខ្សែក្រវាត់ serpentine ថ្មីពី Amazon

ទិញរ៉ក Gates ថ្មីពី Amazon

2016 Audi A6 Serpentine Belt Diagram សម្រាប់ V-6 3.0L Alt, WP & AC

Gates Serpentine Belt Alt., WP & AC K060919

Gates Tensioner Assy ។ WP, Alt ។ & AC 9336

ទិញ Gates serpentine belt ថ្មីពី Amazon

ទិញ Gates serpentine belt ថ្មីពី Amazon

ទិញ Gates serpentine belt tensioner ថ្មីពី Amazon

ទិញរ៉ក Gates idler ថ្មីពី Amazon

2016 Audi A6 Serpentine Belt Diagram for V-6 3.0L Diesel

Gates Serpentine Belt K060950

ទិញខ្សែក្រវាត់ serpentine Gates ថ្មីពី Amazon

ទិញខ្សែក្រវាត់ serpentine Gates ថ្មីពី Amazon

ទិញខ្សែក្រវាត់ Gates serpentine ថ្មីពី Amazon

ទិញរ៉ក Gates idler ថ្មីពី Amazon

2016 Audi A7 Serpentine Belt Diagram for V-6 3.0L Supercharger

Gates Serpentine Belt Supercharger K070500

ទិញ Gates serpentine belt ថ្មីពី Amazon

ទិញ Gates serpentine belt ថ្មីពី Amazon

ទិញ Gates serpentine belt tensioner ថ្មីពី Amazon

ទិញ a Gates idler pulley ថ្មីពី Amazon

2016 Audi A7 Serpentine Belt Diagram for V-6 3.0L Alt, WP & AC

Gates Serpentine Belt Alt., WP. & ACK060919

Gates Tensioner Assy ។ WP, Alt ។ & AC 39336

ទិញខ្សែក្រវាត់ serpentine Gates ថ្មីពី Amazon

ទិញខ្សែក្រវាត់ Gates serpentine ថ្មីពី Amazon

ទិញខ្សែក្រវាត់ Gates serpentine ថ្មីពី Amazon

ទិញរ៉ក Gates idler ថ្មីពី Amazon

2016 Audi A7 Serpentine Belt Diagram for V-6 3.0L Diesel

Gates Serpentine BeltK060950

ទិញ ខ្សែក្រវ៉ាត់ serpentine Gates ថ្មីពីក្រុមហ៊ុន Amazon

ទិញខ្សែក្រវាត់ Gates serpentine ថ្មីពីក្រុមហ៊ុន Amazon

ទិញរ៉កខ្សែក្រវ៉ាត់ Gates serpentine ថ្មីពី Amazon

ទិញរ៉ក Gates ថ្មីពីក្រុមហ៊ុន Amazon

2016 Audi A8 Serpentine Belt Diagram for V-6 3.0L Supercharger

Gates Serpentine Belt Supercharger K070500

ទិញ Gates ថ្មី ខ្សែក្រវ៉ាត់ serpentine ពីក្រុមហ៊ុន Amazon

ទិញខ្សែក្រវាត់ serpentine Gates ថ្មីពី Amazon

ទិញខ្សែក្រវាត់ serpentine ថ្មីពី Amazon

ទិញរ៉ក Gates ថ្មីពី Amazon

2016 Audi A8 Serpentine Belt Diagram សម្រាប់ V-6 3.0L Alt, WP & AC

Gates Serpentine Belt Alt., WP & AC K060930

Gates Tensioner Assy។ - WP, Alt ។ & AC 39336

ទិញខ្សែក្រវាត់ serpentine Gates ថ្មីពី Amazon

ទិញខ្សែក្រវាត់ Gates serpentine ថ្មីពី Amazon

ទិញខ្សែក្រវាត់ Gates serpentine ថ្មីពី Amazon

ទិញរ៉ក Gates idler ថ្មីពី Amazon

2016 Audi A8 Serpentine Belt Diagram សម្រាប់W-12 6.3L

Gates Serpentine Belt K070834

ទិញខ្សែក្រវ៉ាត់ serpentine Gates ថ្មីពី Amazon

ទិញខ្សែក្រវ៉ាត់ serpentine Gates ថ្មី ឧបករណ៍ផ្ទុកភាពតានតឹងពី Amazon

ទិញរ៉កខ្សែក្រវាត់ Gates serpentine ថ្មីពី Amazon

ទិញរ៉ក Gates idler ថ្មីពី Amazon

2016 Audi Allroad Q3, Q5 Serpentine Belt Diagram សម្រាប់ 4 -cyl 2.0L

Allroad 4-Cyl. 2.0 L

សូម​មើល​ផង​ដែរ: AC មិនត្រជាក់ ប៉ុន្តែមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់គ្រប់គ្រាន់

Gates Serpentine Belt K060434

Gates Tensioner Assy 39272

Q3 4-Cyl. 2.0 L

Gates Serpentine Belt K060439

Gates Tensioner Assy 39087

Q5 4-Cyl. 2.0 L

Gates Serpentine Belt K060434

Gates Tensioner Assy 39272

ទិញខ្សែក្រវ៉ាត់ serpentine Gates ថ្មីពី Amazon

ទិញ Gates serpentine belt ថ្មីពី Amazon

ទិញរ៉កខ្សែក្រវាត់ Gates serpentine ថ្មីពី Amazon

ទិញរ៉ក Gates idler ថ្មីពី Amazon

2016 Audi R8 Serpentine Belt Diagram for V-10 5.2L

Gates Serpentine Belt GK050380

ទិញខ្សែក្រវ៉ាត់ serpentine Gates ថ្មីពី Amazon

ទិញខ្សែក្រវាត់ serpentine Gates ថ្មីពី Amazon

ទិញរ៉កខ្សែក្រវ៉ាត់ Gates serpentine ថ្មីពី Amazon

ទិញរ៉ក Gates idler ថ្មីពី Amazon

2016 Audi S3 Serpentine Belt Diagram សម្រាប់ 4-cyl 2.0L

Gates Serpentine Belt Serpentine K060445

សូម​មើល​ផង​ដែរ: 2018 Ford Taurus Fuse Diagram

ទិញខ្សែក្រវ៉ាត់ serpentine Gates ថ្មីពី Amazon

ទិញខ្សែក្រវាត់ serpentine Gates ថ្មីពី Amazon

ទិញថ្មី។Gates serpentine belt tensioner pulley ពី Amazon

ទិញ Gates idler pulley ថ្មីពី Amazon

2016 Audi S4, S5  Serpentine Belt Diagram for V-6 3.0L Supercharger

<8

Gates Serpentine Belt Supercharger K070500

ទិញខ្សែក្រវ៉ាត់ serpentine Gates ថ្មីពី Amazon

ទិញខ្សែក្រវាត់ serpentine Gates ថ្មីពី Amazon

ទិញថ្មី Gates serpentine belt tensioner pulley ពី Amazon

ទិញ Gates idler pulley ថ្មីពី Amazon

2016 Audi S4, S5  Serpentine Belt Diagram for V-6 3.0L Alt, WP & AC

Gates Serpentine Belt Alt., WP. & AC K060919

Gates Tensioner Assy ។ - WP., Alt ។ & AC 39336

ទិញខ្សែក្រវាត់ serpentine Gates ថ្មីពី Amazon

ទិញខ្សែក្រវាត់ Gates serpentine ថ្មីពី Amazon

ទិញខ្សែក្រវាត់ Gates serpentine ថ្មីពី Amazon

ទិញរ៉ក Gates idler ថ្មីពី Amazon

Dan Hart

Dan Hart គឺជាអ្នកចូលចិត្តរថយន្ត និងជាអ្នកជំនាញក្នុងការជួសជុល និងថែទាំរថយន្ត។ ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ជាង 10 ឆ្នាំនៃឧស្សាហកម្មនេះ Dan បានលើកកំពស់ជំនាញរបស់គាត់តាមរយៈការងារជាច្រើនម៉ោងរាប់មិនអស់លើការផលិត និងម៉ូដែលផ្សេងៗ។ ចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់គាត់ចំពោះរថយន្តបានចាប់ផ្តើមតាំងពីក្មេង ហើយគាត់បានប្រែក្លាយវាទៅជាអាជីពជោគជ័យ។ប្លុករបស់ Dan គន្លឹះសម្រាប់ការជួសជុលរថយន្ត គឺជាចំណុចកំពូលនៃជំនាញ និងការយកចិត្តទុកដាក់របស់គាត់ក្នុងការជួយម្ចាស់រថយន្តដោះស្រាយបញ្ហាជួសជុលទូទៅ និងស្មុគស្មាញ។ គាត់ជឿជាក់ថា មនុស្សគ្រប់រូបគួរតែមានចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានខ្លះៗនៃការជួសជុលរថយន្ត ព្រោះវាមិនត្រឹមតែជួយសន្សំប្រាក់ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់បុគ្គលម្នាក់ៗក្នុងការគ្រប់គ្រងការថែទាំរថយន្តរបស់ពួកគេផងដែរ។តាមរយៈប្លុករបស់គាត់ Dan ចែករំលែកគន្លឹះជាក់ស្តែង និងងាយស្រួលធ្វើតាម ការណែនាំជាជំហានៗ និងបច្ចេកទេសដោះស្រាយបញ្ហាដែលបំបែកគំនិតស្មុគស្មាញទៅជាភាសាដែលអាចយល់បាន។ រចនាប័ទ្មការសរសេររបស់គាត់គឺអាចទាក់ទងបាន ដែលធ្វើឱ្យវាសមរម្យសម្រាប់ទាំងម្ចាស់រថយន្តថ្មីថ្មោង និងមេកានិចដែលមានបទពិសោធន៍ស្វែងរកការយល់ដឹងបន្ថែម។ គោលដៅរបស់ Dan គឺដើម្បីបំពាក់ឱ្យអ្នកអានរបស់គាត់នូវចំណេះដឹង និងទំនុកចិត្តដែលត្រូវការដើម្បីដោះស្រាយការងារជួសជុលរថយន្តដោយខ្លួនឯង ដូច្នេះការពារការធ្វើដំណើរដែលមិនចាំបាច់ទៅកាន់មេកានិក និងវិក័យប័ត្រជួសជុលថ្លៃៗ។បន្ថែមពីលើការថែរក្សាប្លក់របស់គាត់ លោក Dan ក៏ដំណើរការហាងជួសជុលរថយន្តដ៏ជោគជ័យមួយ ដែលគាត់បន្តបម្រើសហគមន៍របស់គាត់ដោយផ្តល់សេវាកម្មជួសជុលគុណភាពខ្ពស់។ ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់គាត់ចំពោះការពេញចិត្តរបស់អតិថិជន និងការប្តេជ្ញាចិត្តដែលមិនផ្លាស់ប្តូររបស់គាត់ក្នុងការចែកចាយស្នាដៃពិសេសបានធ្វើឱ្យគាត់ទទួលបានមូលដ្ឋានអតិថិជនដ៏ស្មោះត្រង់ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ។នៅពេលដែលគាត់មិននៅក្រោមក្រណាត់រថយន្ត ឬសរសេរការបង្ហោះប្លុក អ្នកអាចឃើញ Dan រីករាយនឹងសកម្មភាពខាងក្រៅ ចូលរួមកម្មវិធីរថយន្ត ឬចំណាយពេលជាមួយគ្រួសាររបស់គាត់។ ក្នុងនាមជាអ្នកចូលចិត្តរថយន្តពិតប្រាកដ គាត់តែងតែធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាមួយនឹងនិន្នាការឧស្សាហកម្មចុងក្រោយបំផុត ហើយចែករំលែកការយល់ដឹង និងការណែនាំរបស់គាត់យ៉ាងក្លៀវក្លាជាមួយអ្នកអានប្លក់របស់គាត់។ជាមួយនឹងចំណេះដឹងដ៏ធំធេង និងចំណង់ចំណូលចិត្តពិតប្រាកដរបស់គាត់សម្រាប់រថយន្ត Dan Hart គឺជាអាជ្ញាធរដែលគួរឱ្យទុកចិត្តក្នុងវិស័យជួសជុល និងថែទាំរថយន្ត។ ប្លុករបស់គាត់គឺជាធនធានដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានសម្រាប់អ្នកដែលចង់រក្សាយានជំនិះរបស់ពួកគេឱ្យដំណើរការដោយរលូន និងជៀសវាងការឈឺក្បាលដែលមិនចាំបាច់។