نمودارهای کمربند سرپانتین آئودی 2016

 نمودارهای کمربند سرپانتین آئودی 2016

Dan Hart

فهرست مطالب

نمودار کمربند سرپانتین آئودی 2016

نمودار کمربند سرپانتین آئودی A3 2016 برای 4 سیلن 1.8 لیتری، 2.0 لیتر 2.0 لیتری دیزل

4 سیلن 1.8L, 2.0L

Gates Serpentine Belt Alt & AC K060445

Gates Tensioner Assembly 39272

2.0L Diesel

Gates Serpentine Belt K060405

Gates Cam. Idler Pulley Upper T42044

خرید تسمه مارپیچ گیتس جدید از آمازون

خرید کشنده تسمه سرپانتین گیتز جدید از آمازون

خرید قرقره کشنده تسمه سرپانتین Gates جدید از آمازون

خرید قرقره بیکار جدید گیتس از آمازون

نمودار تسمه سرپانتین آئودی A5 2016 برای 4 سیلن 2.0L

تسمه سرپانتین گیتز K060434

Tensioner Gates Assy 3927201

خرید کمربند مارپیچ جدید گیتس از آمازون

خرید کشنده تسمه سرپانتین Gates جدید از آمازون

خرید مارپیچ جدید Gates قرقره کشنده تسمه از آمازون

خرید قرقره بیکار جدید گیتس از آمازون

نمودار تسمه سرپانتین آئودی A6 2016 برای 4 سیل 2.0L

کمربند سرپانتین Gates K060445

Gates Tensioner Assy 39272

خرید کمربند مارپیچ جدید گیتس از آمازون

خرید تسمه سرپانتین گیتز جدید از آمازون

خرید قرقره کشنده تسمه سرپانتین گیتز جدید از آمازون

خرید قرقره بیکار جدید گیتس از آمازون

نمودار کمربند سرپانتین آئودی A6 2016 برای سوپرشارژر V-6 3.0L

سوپرشارژر کمربند سرپانتین گیتس K070500

خرید گیتس جدیدتسمه سرپانتین از آمازون

خرید کشنده تسمه سرپانتین گیتز جدید از آمازون

خرید قرقره کشنده تسمه سرپانتین گیتز جدید از آمازون

خرید قرقره بیکار جدید گیتس از آمازون

نمودار کمربند سرپانتین آئودی A6 2016 برای V-6 3.0L Alt, WP & AC

Gates Serpentine Belt Alt., WP & AC K060919

Gates Tensioner Assy. WP، Alt. & AC 9336

خرید تسمه سرپانتین گیتس جدید از آمازون

خرید کشنده تسمه سرپانتین جدید گیتس از آمازون

خرید قرقره کشنده تسمه سرپانتین گیتز جدید از آمازون

یک قرقره بیکار جدید گیتس از آمازون بخرید

نمودار کمربند سرپانتین آئودی A6 2016 برای V-6 3.0L Diesel

تسمه سرپانتین گیتز K060950

خرید تسمه مارپیچ گیتس جدید از آمازون

خرید کشنده تسمه سرپانتین گیتس جدید از آمازون

خرید قرقره کشنده تسمه سرپانتین گیتس جدید از آمازون

یک قرقره بیکار جدید گیتس از آمازون بخرید

نمودار تسمه سرپانتین آئودی A7 2016 برای سوپرشارژر V-6 3.0L

سوپرشارژر تسمه سرپانتین گیتس K070500

خرید تسمه مارپیچ گیتس جدید از آمازون

خرید کشنده تسمه سرپانتین گیتز جدید از آمازون

خرید قرقره کشنده تسمه سرپانتین گیتز جدید از آمازون

خرید قرقره بیکار جدید Gates از Amazon

2016 Audi A7 Serpentine Belt Diagram for V-6 3.0L Alt, WP & AC

Gates Serpentine Belt Alt., WP. & ACK060919

Gates Tensioner Assy. WP، Alt. & AC 39336

خرید تسمه مارپیچ گیتس جدید از آمازون

خرید کشنده تسمه سرپانتین جدید گیتس از آمازون

خرید قرقره کشنده تسمه سرپانتین گیتس جدید از آمازون

یک قرقره بیکار جدید گیتس از آمازون بخرید

نمودار تسمه سرپانتین آئودی A7 2016 برای V-6 3.0L Diesel

Gates Serpentine BeltK060950

خرید تسمه سرپانتین جدید گیتس از آمازون

خرید تسمه کش مارپیچ گیتس جدید از آمازون

خرید قرقره کشنده تسمه سرپانتین گیتز جدید از آمازون

همچنین ببینید: ظرفیت مبرد بیوک و نوع روغن مبرد

خرید قرقره بیکار جدید گیتس از آمازون

نمودار کمربند سرپانتین آئودی A8 2016 برای سوپرشارژر V-6 3.0L

سوپرشارژر کمربند سرپانتین گیتز K070500

خرید یک گیت جدید تسمه سرپانتین از آمازون

خرید کشنده تسمه سرپانتین گیتز جدید از آمازون

خرید قرقره کشنده تسمه سرپانتین گیتز جدید از آمازون

خرید قرقره بیکار جدید گیتس از آمازون

نمودار کمربند سرپانتین آئودی A8 2016 برای V-6 3.0L Alt, WP & AC

Gates Serpentine Belt Alt., WP & AC K060930

Gates Tensioner Assy. – WP، Alt. & AC 39336

خرید تسمه مارپیچ گیتس جدید از آمازون

خرید کشنده تسمه سرپانتین جدید گیتس از آمازون

خرید قرقره کشنده تسمه سرپانتین گیتس جدید از آمازون

یک قرقره بیکار جدید گیتس از آمازون بخرید

نمودار کمربند سرپانتین آئودی A8 2016 برایW-12 6.3L

کمربند سرپانتین گیتز K070834

خرید کمربند سرپانتین گیتس جدید از آمازون

خرید کمربند سرپانتین گیتز جدید کشنده از آمازون

خرید قرقره کشنده تسمه سرپانتین جدید گیتس از آمازون

خرید قرقره بیکار جدید گیتس از آمازون

2016 آئودی آلرود Q3، نمودار تسمه سرپانتین Q5 برای 4 عدد -cyl 2.0L

Allroad 4-Cyl. 2.0 L

همچنین ببینید: نشتی AC را پیدا کنید

Gates Serpentine Belt K060434

Gates Tensioner Assy 39272

Q3 4-Cyl. 2.0 L

Gates Serpentine Belt K060439

Gates Tensioner Assy 39087

Q5 4-Cyl. 2.0 L

Gates Serpentine Belt K060434

Gates Tensioner Assy 39272

خرید کمربند مارپیچ گیتس جدید از آمازون

خرید تسمه سرپانتین گیتز جدید از آمازون

خرید قرقره کشنده تسمه سرپانتین گیتس جدید از آمازون

خرید قرقره بیکار جدید گیتس از آمازون

نمودار کمربند سرپانتین آئودی R8 2016 برای V-10 5.2L

تسمه سرپانتین گیتس GK050380

خرید کمربند سرپانتین گیتس جدید از آمازون

خرید تسمه سرپانتین گیتز جدید از آمازون

خرید قرقره کشنده تسمه سرپانتین گیتس جدید از آمازون

خرید قرقره بیکار جدید گیتس از آمازون

نمودار تسمه سرپانتین آئودی S3 2016 برای 4 سیلن 2.0L

سرپانتین تسمه سرپانتین گیتس K060445

خرید تسمه سرپانتین جدید گیتس از آمازون

خرید تسمه سرپانتین گیتز جدید از آمازون

جدید بخرقرقره کشنده تسمه سرپانتین گیتس از آمازون

خرید قرقره بیکار جدید گیتس از آمازون

آئودی S4, S5 2016  نمودار تسمه سرپانتین برای سوپرشارژر V-6 3.0L

سوپرشارژر تسمه سرپانتین گیتس K070500

خرید تسمه سرپانتین گیتس جدید از آمازون

خرید تسمه سرپانتین گیتز جدید از آمازون

خرید تسمه جدید قرقره کشنده تسمه سرپانتین گیتس از آمازون

خرید قرقره بیکار جدید گیتس از آمازون

آئودی S4, S5 2016  نمودار کمربند سرپانتین برای V-6 3.0L Alt, WP & AC

Gates Serpentine Belt Alt., WP. & AC K060919

Gates Tensioner Assy. - WP.، Alt. & AC 39336

خرید تسمه مارپیچ گیتس جدید از آمازون

خرید کشنده تسمه سرپانتین جدید گیتس از آمازون

خرید قرقره کشنده تسمه سرپانتین گیتس جدید از آمازون

یک قرقره بیکار جدید گیتس از آمازون بخرید

Dan Hart

دن هارت از علاقه مندان به خودرو و متخصص در تعمیر و نگهداری خودرو است. دن با بیش از 10 سال تجربه در صنعت، مهارت های خود را از طریق ساعت های بی شمار کار بر روی مدل ها و مدل های مختلف تقویت کرده است. اشتیاق او به ماشین از سنین جوانی شروع شد و از آن زمان آن را به یک حرفه موفق تبدیل کرد.وبلاگ دن، نکاتی برای تعمیر خودرو، نقطه اوج تخصص و تعهد او برای کمک به صاحبان خودرو برای مقابله با مشکلات رایج و پیچیده تعمیرات است. او معتقد است که همه باید دانش اولیه ای در مورد تعمیر خودرو داشته باشند، زیرا نه تنها باعث صرفه جویی در هزینه می شود، بلکه به افراد قدرت می دهد تا کنترل تعمیر و نگهداری خودرو خود را در دست بگیرند.دن از طریق وبلاگ خود نکات عملی و آسان برای دنبال کردن، راهنماهای گام به گام و تکنیک های عیب یابی را به اشتراک می گذارد که مفاهیم پیچیده را به زبان قابل فهم تجزیه می کند. سبک نوشتاری او قابل دسترس است و آن را هم برای صاحبان خودروهای تازه کار و هم برای مکانیک های با تجربه که به دنبال بینش های اضافی هستند مناسب می کند. هدف دن این است که خوانندگان خود را به دانش و اعتماد به نفس مورد نیاز برای انجام وظایف تعمیر خودرو به تنهایی مجهز کند، بنابراین از سفرهای غیرضروری به مکانیکی و صورت‌حساب‌های گران قیمت تعمیر جلوگیری می‌کند.دن علاوه بر حفظ وبلاگ خود، یک تعمیرگاه موفق خودرو نیز راه اندازی می کند که در آنجا با ارائه خدمات تعمیر با کیفیت بالا به خدمت به جامعه خود ادامه می دهد. تعهد او به رضایت مشتری و تعهد تزلزل ناپذیر او به ارائهطرز کار استثنایی او را در طول سال ها به یک پایگاه مشتری وفادار تبدیل کرده است.وقتی او زیر کاپوت ماشین نیست یا پست های وبلاگ نمی نویسد، می توانید ببینید که دن از فعالیت های بیرون از خانه لذت می برد، در نمایشگاه های اتومبیل شرکت می کند یا با خانواده اش وقت می گذراند. او به‌عنوان یک علاقه‌مند واقعی خودرو، همیشه با آخرین روندهای صنعت به‌روز است و مشتاقانه دیدگاه‌ها و توصیه‌های خود را با خوانندگان وبلاگ خود به اشتراک می‌گذارد.دن هارت با دانش گسترده و اشتیاق واقعی خود به اتومبیل، یک مرجع قابل اعتماد در زمینه تعمیر و نگهداری خودرو است. وبلاگ او منبع ارزشمندی برای هرکسی است که به دنبال کارکرد روان خودروی خود و جلوگیری از سردردهای غیرضروری است.