Gwisgo teiars anwastad - Beth sy'n ei achosi?

 Gwisgo teiars anwastad - Beth sy'n ei achosi?

Dan Hart

Tabl cynnwys

Beth sy'n achosi traul anwastad o deiars?

Y ddau achos mwyaf cyffredin o wisgo teiars anwastad yw diffyg chwyddiant a phroblemau aliniad. Ond gall gor-chwyddiant hefyd achosi traul anwastad ar deiars yn ogystal â gyrru ar siociau/stratiau treuliedig. Dyma sut olwg sydd ar bob cyflwr teiars anwastad, beth sy'n ei achosi a sut i'w drwsio.

Teiars sy'n cael eu gwisgo ar yr ymylon chwith a dde — Traul teiars anwastad a achosir gan dan chwyddiant

Mae pob teiars yn colli rhywfaint faint o aer. Os na fyddwch chi'n gwirio pwysedd y teiars a'ch bod yn pwyso'r pwysau a argymhellir, byddwch chi'n gwisgo'r gwadn ar ochr dde a chwith y teiars yn gynamserol.

O dan -chwyddiant yn achosi i deiars redeg yn boeth a chrac

O dan chwyddiant yn achosi craciau traul a gwres ymylol

Yn ogystal â gwisgo ysgwyddau'r teiars chwith a dde, mae chwyddiant yn achosi'r teiar i ystwytho a chynhesu, sy'n achosi i'r rwber ddiraddio a chracio. Cyfeirir at hyn yn gyffredin fel pydredd sych. Dyw e ddim. Gwall perchennog sy’n cael ei achosi gan yrru ar deiars sydd heb ddigon o chwydd.

Sut deimlad yw dan chwyddiant?

Dan chwyddiant yn rhoi reid ychydig yn feddalach ond yn llai ymatebol i chi. Efallai y byddwch yn sylwi ar ychydig o oedi wrth symud y llyw. Mae hynny oherwydd bod wal ochr y teiars yn ystwytho cymaint fel na all ymateb yn iawn. Yn ogystal, mae'r fflecs teiars ychwanegol yn cynyddu ymwrthedd treigl sy'n lleihau eich milltiroedd tanwydd

Teiars a wisgir yn y canol ond nid ar yr ymylon - Teiar anwastadtraul a achosir gan dan chwyddiant

Mae gor-chwyddiant yn achosi'r math arall o draul teiars. Mae'r pwysau aer cynyddol yn newid siâp y teiar ychydig, gan ei wneud yn cymryd siâp toesen fel bod y teiar yn rhedeg yn bennaf ar y gwadn canol. Gan eich bod yn gyrru ar ran yn unig o'r gwadn, mae gwadn y canol yn treulio'n gyflymach.

Yn ogystal â gwisgo teiars cyflym ac anwastad, mae dros chwyddiant yn cynyddu eich pellter stopio, yn enwedig ar ffyrdd gwlyb. Mae hynny oherwydd bod y sipiau a'r blociau gwadn yn sianelu dŵr allan i ymyl y teiars. Ond mae'r ysgwyddau teiars yn cael eu codi oddi ar y ffordd pan fydd y teiar wedi'i orchwythu, rydych chi'n lleihau gallu'r teiar i dynnu dŵr yn ddramatig. Mae hynny'n cynyddu'r siawns o hydroplaning a phellter stopio cynyddol.

Mae gor chwyddiant hefyd yn achosi ataliad cyflymach a thraul llywio

Mae teiar gorchwythedig yn galetach ac yn darparu reid fwy garw ac mae gan y teiar caletach lai o glustogi gallu wrth fynd dros bumps a tharo tyllau yn y ffordd. Felly mae'r cydrannau atal yn cylchredeg yn amlach, gan achosi traul cyflymach. Mae eich cymalau pêl, stratiau/siociau, pennau gwialen clymu, a llwyni braich reoli yn treulio'n gyflymach os ydych chi'n gyrru ymlaen dros deiars wedi'u chwyddo.

>Sut deimlad yw gorchwyddiant?

Byddwch yn teimlo pob ergyd yn y ffordd. Bydd tyllau yn ysglyfaethu'r cerbyd cyfan. Efallai y bydd y cerbyd yn teimlo'n fwy ymatebol oherwydd waliau ochr llymach. Byddwch yn cael ychydigmilltiredd gwell oherwydd y gwrthiant treigl is. Ond beth bynnag y byddwch chi'n ei arbed mewn nwy, byddwch chi'n gwario mewn ataliad carlam a chostau ailosod cydrannau llywio.

Gweld hefyd: 2008 Ford F150 4.2L Gorchymyn Tanio

Mae un ymyl y teiar yn gwisgo - sut mae cambr positif neu negyddol yn achosi traul teiars anwastad

Beth yw cambr a sut mae'n achosi traul teiars anwastad?

Camber yw gogwyddiad mewnol neu allanol pen y teiar. Os yw cambr i ffwrdd, bydd eich teiars yn gwisgo naill ai ar ymyl fewnol cambr negatif neu ymyl allanol cambr positif

>

Gweld hefyd: Plwg draen olew Ford Plastig

Unwaith y bydd ymyl y teiar wedi darfod, bydd y teiar yn cael ei beryglu. Aliniwch eich cerbyd ac yna newidiwch y teiars sydd wedi treulio.

Sut deimlad yw gwisg cambr?

Mae cambr amhriodol yn achosi i ymyl y teiar wisgo i ffwrdd, gan achosi i'r teiar wisgo iâ siâp côn hufen. Gall gwisgo teiars cambr achosi tynnu i'r ochr. Os ydych chi'n cywiro'ch llyw yn gyson a'i fod bob amser i'r un cyfeiriad, efallai y bydd angen i chi addasu'ch cambr.

Mae'ch blociau gwadn teiars yn cael eu gwisgo ar ongl — Traul teiars anwastad a achosir gan droed negyddol neu bositif<5

Mae ongl troed yn cyfeirio at a yw ymylon blaen eich teiar yn pwyntio'n syth ymlaen, tuag at ganol y cerbyd, neu'n pwyntio tuag allan.

Yr enghraifft symlaf o ongl troed yw pwyntio'ch esgid at un ochr a'i wthio ar hyd y ddaear. Byddwch yn gwisgo ymyl blaen yr esgid mewn taprogpatrwm.

Enghraifft eithafol o flociau gwadn pluog

Sut deimlad yw ongl troed amhriodol?

Byddwch chi teimlo fel bod y cerbyd yn tynnu i un ochr neu fe fyddwch chi'n teimlo bod yn rhaid i chi gywiro'ch llyw bob amser.

Gall ongl bysedd y traed fod i ffwrdd ar yr olwynion blaen neu gefn, neu'r ddau

Pan fydd y traed i ffwrdd ar yr olwynion cefn, mae'r blociau gwadn yn gwasgu gyda'i gilydd ac yna'n rhyddhau, gan achosi i'r teiar neidio ychydig a gwisgo divots i'r teiar. Gall troelliadau hefyd gael eu hachosi gan siociau a stratiau treuliedig.

Gwisgo teiars anwastad a achosir gan ongl troed amhriodol

Pan fydd onglau cambr a bysedd traed i ffwrdd, fe welwch traul eithafol a phlu ar un ochr i'r teiar.

Dan Hart

Mae Dan Hart yn frwd dros foduron ac yn arbenigwr mewn atgyweirio a chynnal a chadw ceir. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn y diwydiant, mae Dan wedi hogi ei sgiliau trwy oriau di-ri o weithio ar wahanol wneuthuriadau a modelau. Dechreuodd ei angerdd am geir yn ifanc, ac ers hynny mae wedi ei droi’n yrfa lwyddiannus.Mae blog Dan, Tips for Car Repair, yn benllanw ei arbenigedd a’i ymroddiad i helpu perchnogion ceir i fynd i’r afael â materion atgyweirio cyffredin a chymhleth. Mae'n credu y dylai pawb gael rhywfaint o wybodaeth sylfaenol am atgyweirio ceir, gan ei fod nid yn unig yn arbed arian ond hefyd yn grymuso unigolion i gymryd rheolaeth o waith cynnal a chadw eu cerbyd.Trwy ei flog, mae Dan yn rhannu awgrymiadau ymarferol a hawdd eu dilyn, canllawiau cam-wrth-gam, a thechnegau datrys problemau sy'n rhannu cysyniadau cymhleth yn iaith ddealladwy. Mae ei arddull ysgrifennu yn hawdd mynd ato, sy'n ei wneud yn addas ar gyfer perchnogion ceir newydd a mecanyddion profiadol sy'n ceisio mewnwelediadau ychwanegol. Nod Dan yw arfogi ei ddarllenwyr â'r wybodaeth a'r hyder sydd eu hangen i fynd i'r afael â thasgau atgyweirio ceir ar eu pen eu hunain, gan atal teithiau diangen i'r mecanic a biliau atgyweirio drud.Yn ogystal â chynnal ei flog, mae Dan hefyd yn rhedeg siop atgyweirio ceir lwyddiannus lle mae'n parhau i wasanaethu ei gymuned trwy ddarparu gwasanaethau atgyweirio o ansawdd uchel. Ei ymroddiad i foddhad cwsmeriaid a'i ymrwymiad diwyro i gyflawnimae crefftwaith eithriadol wedi ennill sylfaen cwsmeriaid ffyddlon iddo dros y blynyddoedd.Pan nad yw o dan gwfl car neu'n ysgrifennu postiadau blog, gallwch ddod o hyd i Dan yn mwynhau gweithgareddau awyr agored, yn mynychu sioeau ceir, neu'n treulio amser gyda'i deulu. Fel gwir frwdfrydedd ceir, mae bob amser yn gyfarwydd â thueddiadau diweddaraf y diwydiant ac yn rhannu ei fewnwelediadau a'i argymhellion yn eiddgar â'i ddarllenwyr blog.Gyda'i wybodaeth helaeth a'i angerdd gwirioneddol am geir, mae Dan Hart yn awdurdod y gellir ymddiried ynddo ym maes atgyweirio a chynnal a chadw ceir. Mae ei flog yn adnodd amhrisiadwy i unrhyw un sydd am gadw eu cerbyd i redeg yn esmwyth ac osgoi cur pen diangen.